ANNA-SKI Logo
ANNA - SKI

szkoła narciarska i snowboardowa

W sezonie zimowym 2021/2022 zapraszamy do nowo otwartej  szkoły narciarskiej i snowboardowej w Świeradowie-Zdroju z własnym wyciągiem, przyjaznym stokiem do nauki jazdy oraz partnerską wypożyczalnią sprzętu narciarskiego i snowboardowego przy ulicy Źródlanej 12.

          

Regulaminy szkoły narciarskiej i snowboardowej ANNA-SKI

Skorzystanie z usług szkolenia narciarskiego lub snowboardowego oraz wyciągu narciarskiego ANNA-SKI przy ul. Źródlanej 12 w Świeradowie-Zdroju jest równoważne z akceptacją poniższych regulaminów! Prosimy o zapoznanie się.

Regulamin szkoły narciarskiej i snowboardowej ANNA-SKI

Przed dokonaniem zakupu szkolenia indywidualnego i/lub grupowego w Szkole Narciarskiej i Snowboardowej Anna-Ski  wszyscy klienci mają obowiązek zapoznać się z regulaminem (w przypadku osób niepełnoletnich obowiązek ten dotyczy rodziców lub opiekunów prawnych).  Dokonanie zapisu na zajęcia jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.

1. Rezerwacji lekcji, kursów w tym zajęć w przedszkolu narciarskim można dokonywać osobiście, telefonicznie, internetowo.

2. Należność za lekcje, kursy oraz zajęcia w przedszkolu narciarskim należy uregulować przed rozpoczęciem zajęć.

3. Lekcja w Szkole Narciarskiej i Snowboardowej Anna-Ski trwa 50 minut. Lekcja rozpoczyna się i kończy przed budynkiem Szkoły Anna-Ski.

 

4. Klienci są zobowiązani do zakupu karnetu we własnym zakresie. Szkoła zapewnia instruktorom karnety do prowadzenia zajęć.

5. W przypadku kursantów nie mających ukończonych 16 lat obowiązkiem rodzica lub opiekuna jest odebranie punktualnie dziecka po skończeniu zajęć przed Szkołą Anna-Ski

6. Osoby, które wykupiły lekcję prosimy o oczekiwanie na instruktora najpóźniej 5 minut przed rozpoczęciem zajęć, w wyznaczonym miejscu, z karnetem narciarskim oraz sprzętem gotowym do zajęć.

7. Lekcje zakupione w szkole nie podlegają zwrotowi, zwrot lub przeniesienie na inny termin przysługuje w przypadku gdy nieczynne jest wyciąg narciarski lub szkoła nie może przeprowadzić zajęć.

8. Korzystanie z pakietów odbywa się w ściśle wyznaczonych terminach. Lekcje z pakietu są imienne i nie może korzystać z nich osoba trzecia.

9. Lekcje z pakietu obowiązują tylko w danym sezonie, niewykorzystane lekcje przepadają a pieniądze nie podlegają zwrotowi.

10. Należność za lekcje zarezerwowane, a nie opłacone należy uregulować najpóźniej 60 minut przed jej rozpoczęciem, po upływie tego czasu lekcja automatycznie zostanie anulowana. W przypadku korzystania z pakietów opłata pobierana jest z góry.

11. W sytuacji gdy Klient spóźni się na opłaconą lekcję, nie ma możliwości przedłużania jej. Zajęcia zostaną przeprowadzone do godziny wcześniej zarezerwowanej.

12. W przypadku gdy klient spóźni się na zajęcia pakietowe opłata za stracone zajęcia nie podlega zwrotowi oraz nie ma możliwości przedłużenia zajęć o stracony dzień.

13. W przypadku rezygnacji z zajęć po ich rozpoczęciu, opłata za zajęcia nie podlega zwrotowi.

14. W przypadku nagłej niedyspozycji instruktora zostanie on, w miarę możliwości zastąpiony innym instruktorem, aby zajęcia mogły się odbyć planowo. W przypadku braku możliwości zastępstwa lub braku zgody ze strony rezerwującego lekcję na zmianę instruktora, zostanie ustalony nowy termin zajęć lub koszty lekcji zostaną w całości zwrócone.

15. Szkoła jak i Instruktor nie odpowiada, za jakość sprzętu klienta, oraz jego przygotowanie do jazdy. W przypadku awarii sprzętu klienta podczas szkolenia i ewentualnej szkodzie na ciele, klientowi nie przysługują żadne roszczenia wobec Szkoły i Instruktora.

16. Narciarstwo oraz jazda na snowboardzie wymagają kondycji i sprawności fizycznej. Osoby z problemami zdrowotnymi przed rozpoczęciem nauki jazdy powinny skonsultować się z lekarzem. Kursant przystępując do lekcji oświadcza, że nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do uprawiania tego sportu.

17. Wystąpienie szczególnie niepokojących objawów w trakcie zajęć (pogorszenie samopoczucia, mdłości, jakiekolwiek bóle) należy zgłosić niezwłocznie prowadzącemu zajęcia.

18. Podczas zajęć instruktorzy są uprawnieni do wydawania Klientom – w tym również osobom małoletnim- odpowiednich wskazówek, a także stosowania nakazów i zakazów, które są niezbędne do zapewnienia prawidłowego przebiegu lekcji i bezpieczeństwa zarówno samego Klienta jak i innych osób obecnych na stoku. Instruktor może odmówić kontynuowania lekcji w przypadku uporczywego niestosowania się przez Klienta do wydawanych zaleceń. W takim przypadku wniesiona opłata za lekcję nie podlega zwrotowi.

19. Szkoła wraz z instruktorem nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione na zdrowiu lub sprzęcie w czasie trwania lekcji wynikających z niepodporządkowania się do poleceń instruktora prowadzącego zajęcia.

20. Szkoła nie odpowiada za kontuzje ani za nieszczęśliwe wypadki uczestników zajęć

21. Każdy wypadek (skutkiem którego poniesione zostały straty na zdrowiu kursanta) na lekcji z instruktorem szkoły Anna-Ski, musi być zgłoszony do biura Szkoły. W przypadku niepowiadomienia szkoły o zdarzeniu, szkoła może podważyć autentyczność zdarzenia i nie ponosi odpowiedzialności za niego.

22. Klient powinien posiadać ważne ubezpieczenie OC i NW

23. Osoby małoletnie mogą uczestniczyć w zajęciach tylko za wiedzą i zgodą rodziców lub opiekunów prawnych. W przypadku gdy osoba małoletnia jest pod opieką wychowawcy/nauczyciela/członka rodziny przyjmuje się, że ten posiada zgodę rodzica bądź opiekuna prawnego.

24. Obowiązkiem rodzica lub opiekuna jest punktualne odebranie dziecka po zakończeniu zajęć w wyznaczonym przez Szkołę miejscu.

25. Każdy kursant na lekcję powinien mieć przygotowany: sprawny sprzęt narciarski/snowboardowy, kask. Zgodnie z ustawą każdy narciarz lub snowboardzista do 16 roku życia jest zobowiązany do jazdy w kasku.

26. Przed przystąpieniem do lekcji kursant lub jego opiekun zobowiązany jest przekazać pracownikowi biura szkoły lub instruktorowi informacje dotyczące umiejętności narciarskich/snowboardowych i wszelkich dolegliwości mogących mieć wpływ na szkolenie. Podanie tych informacji ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa oraz najwyższej jakości usług świadczonych przez szkołę.

27. Szkoła ma prawo odmówić prowadzenia lekcji jeśli kursant jest pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających. Klientowi nie przysługuje wtedy zwrot pieniędzy.

28. Klienci Szkoły Narciarskie i Snowboardowej Anna-Ski wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych dla potrzeb wewnętrznych Szkoły, a także wyrażają zgodę na wykorzystanie ich wizerunku w materiałach informacyjnych i reklamowych. Podanie danych osobowych przez Klienta oraz zgoda na ich przetwarzanie są dobrowolne, jednakże brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia zrealizowanie usługi przez Szkołę. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.

29. Administratorem danych osobowych jest Anna-Ski Wyciąg i Szkoła Narciarska Anna Kisielińska-Rutkowska z siedzibą w Świeradowie-Zdroju 59-850, ul Źródlana 12.

30. Dane osobowe są chronione zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa zgodnie z wymogami  zapisów regulacji unijnych Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady tzw.   Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych (RODO) (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119) oraz przepisami krajowymi, w tym ustawie o ochronie danych osobowych z dnia 30 sierpnia 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1781).

31. Sprawy, które nie są objęte niniejszym Regulaminem są regulowane bezpośrednio przez właściciela szkoły

32. Szkoła Narciarska i Snowboardowa Anna-Ski zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w treści niniejszego regulaminu podczas trwania sezonu narciarskiego

Regulamin wyciągu narciarskiego ANNA-SKI

1. Osoby korzystające z wyciągu zobowiązane są posiadać ważny karnet na przejazd wyciągiem. Z chwilą wykupienia karnetu i przystąpienia do przejazdu pasażerowie są zobowiązani do przestrzegania niniejszych postanowień. Są one stosowane od chwili wejścia na teren wyciągu do momentu gdy pasażer nie opuści go.

2. Poza kolejnością i bezpłatnie z wyciągu mogą korzystać ratownicy GOPR będący na służbie, obsługa wyciągu, osoby kontrolujące posiadające pisemne upoważnienie.

3. Przejazd wyciągiem może być zapewniony, jeśli urządzenie jest otwarte dla ruchu pasażerskiego. W przeciwnym razie dostęp do wyciągu dla pasażerów i osób postronnych jest zabroniony.

4. Pasażerowie powinni posiadać sprzęt odpowiedni do jazdy wyciągiem tj. narty, snowboard itp.

5. Z wyciągu  nie mogą korzystać osoby znajdujące się pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.

6. Osoby uprawiające narciarstwo lub snowboarding, do ukończenia 16 roku życia, obowiązane są używać w czasie jazdy kasków ochronnych.

7. Wprzęganie narciarzy może odbywać się tylko na peronie stacji dolnej. W czasie wprzęgania narty należy ustawić równolegle do trasy i pozostając w lekkim rozkroku, uchwycić ręką zbliżający się drążek urządzenia holującego (orczyk) w dolnej części, a następnie umieścić talerzyk między nogami.

8. Zabrania się wprzęgania i wyprzęgania na trasie wyciągu.

9. Wyprzęganie może odbywać się tylko w wyznaczonej strefie (peronie) stacji górnej przed tabliczką KONIEC JAZDY

10. Zabrania się używania urządzeń holujących do innych celów jak jazda wyciągiem, ponadto zabrania się jazdy z drążkiem urządzenia holującego trzymanym w rękach lub przy pomocy kijów narciarskich.

11. W czasie jazdy wyciągiem nie wolno zbaczać z wyznaczonej trasy ani wyprzęgać się i odjeżdżać od wyciągu.

12. Jeżeli w czasie jazdy nastąpi zatrzymanie wyciągu należy spokojnie oczekiwać na ponowne ruszenie lub zastosować się do poleceń obsługi wyciągu.

13. W czasie wyprzęgania i jazdy wyciągiem aż do opuszczenia peronu stacji górnej należy wyjąć ręce z pętli kijów narciarskich.

14. Przy wjeździe na peron stacji górnej należy energicznie wyjąć talerzyk spomiędzy nóg a następnie puścić drążek urządzenia holującego przed siebie, wzdłuż trasy wyciągu. Zabrania się „rzucania” talerzykiem w bok od kierunku jazdy. Należy również pamiętać, iż przejechanie peronu w kierunku konstrukcji stacji powoduje zadziałanie urządzeń bezpieczeństwa, a tym samym zatrzymanie wyciągu.

15. W razie upadku na trasie wyjazdu należy jak najszybciej wypiąć się z urządzenia holującego i opuścić trasę.

16. Zabrania się zjeżdżania na sankach, chodzenia na pieszo, ustawiania bramek, tyczek, itp. na trasach zjazdowych i w pobliżu urządzeń wyciągu

17. Korzystający z wyciągu zobowiązani są do przestrzegania regulaminu oraz podporządkowania się poleceniom obsługi wyciągu

 

DZIAŁANIA RATOWNICZE NA STOKU

1. Zauważony wypadek należy zgłosić do ratownika dyżurnego lub obsługi.

2. Telefony alarmowe: 112 – Centrum Powiadamiania Ratunkowego

3. Osoby znajdujące się na stacji mają bezwzględny obowiązek ustąpienia pierwszeństwa zespołom wykonującym działania ratownicze.

4. W razie zauważenia wypadku, każdy kto znajdzie się w pobliżu, winien zabezpieczyć to miejsce i służyć poszkodowanemu pomocą.

5. Każdy uczestnik wypadku; sprawca, poszkodowany lub świadek jest zobowiązany podać służbom ratowniczym swoje dane osobowe.

Kodeks zachowania dla narciarzy i snowboarderów

1. Wzgląd na inne osoby

Każdy narciarz lub snowboarder powinien zachować się w taki sposób, aby nie stwarzać niebezpieczeństwa ani szkody dla innej osoby.

2. Sposób jazdy na nartach i snowboardzie oraz panowanie nad prędkością

Każdy narciarz lub snowboarder powinien kontrolować sposób jazdy. Powinien on dostosować szybkość i sposób jazdy do swoich umiejętności, rodzaju i stanu trasy, warunków atmosferycznych oraz natężenia ruchu.

3. Wybór kierunku jazdy

Narciarz lub snowboarder nadjeżdżający od tyłu musi wybrać taki tor jazdy, aby nie spowodować zagrożenia dla narciarzy lub snowboarderów znajdującym się przed nim.

4. Wyprzedzanie

Narciarz lub snowboarder może wyprzedzać innego narciarza lub snowboardera z góry i z dołu, z prawej i z lewej strony pod warunkiem, że zostawi wystarczająco dużo przestrzeni wyprzedzanemu narciarzowi lub snowboarderowi na wykonanie przez niego wszelkich zamierzonych lub niezamierzonych manewrów.

5. Ruszanie z miejsca i poruszanie się w górę stoku

Narciarz lub snowboarder, wjeżdżając na oznakowaną drogę zjazdu, ponownie ruszając po zatrzymaniu się, czy też poruszając się w górę stoku, musi spojrzeć i w górę, i w dół stoku, aby upewnić się, że może to uczynić bez zagrożenia dla siebie i innych.

6. Zatrzymanie na trasie

O ile nie jest to absolutne konieczne, narciarz lub snowboarder musi unikać zatrzymania się na trasie zjazdu w miejscach zwężeń i miejscach o ograniczonej widoczności. Po upadku w takim miejscu narciarz lub snowboarder winien usunąć się z toru jazdy możliwie jak najszybciej.

7. Podchodzenie i schodzenie na nogach

Narciarz lub snowboarder musi podchodzić lub schodzić na nogach wyłącznie skrajem trasy.

8. Przestrzeganie znaków narciarskich

Każdy narciarz lub snowboarder winien stosować się do znaków narciarskich i oznaczeń tras.

9. Wypadki

W razie wypadku każdy narciarz lub snowboarder winien udzielić poszkodowanym pomocy.

10. Obowiązek ujawnienia tożsamości

Każdy narciarz, snowboarder, obojętnie czy sprawca wypadku, poszkodowany czy świadek musi w razie wypadku podać swoje dane osobowe.

Ogólny komentarz dotyczący Kodeksu FIS

Narciarstwo oraz snowboard, tak jak wszystkie inne sporty, pociągają za sobą ryzyko.

Reguły FIS należy traktować jako idealny wzorzec zachowania dla odpowiedzialnego i ostrożnego narciarza lub snowboardera, a ich celem jest unikanie wypadków na trasach narciarskich.

Reguły FIS odnoszą się do wszystkich narciarzy i snowboarderów. Obowiązkiem narciarza lub snowboardera jest zaznajomienie się z tymi zasadami oraz ich przestrzeganie.

W przypadku ich nieprzestrzegania, jeżeli dojdzie do wypadku, zachowanie narciarza lub snowboardera może skutkować pociągnięciem go do go do odpowiedzialności cywilnej lub karnej.

Reguła 1

Narciarze i snowboardziści odpowiedzialni są nie tylko za ich własne zachowanie, ale także za złe działanie sprzętu, którego używają. Dotyczy to również nowinek technicznych.

Reguła 2

Kolizje najczęściej zdarzają się z powodu nadmiernej szybkości narciarzy lub snowboarderów, nieopanowania nad nartami lub niezauważenia innego uczestnika ruchu. Narciarz lub snowboarder musi być zdolny do zatrzymania się, zmiany kierunku jazdy oraz jazdy w zasięgu swojego wzroku.

W miejscach zatłoczonych lub miejscach o ograniczonej widoczności narciarze i snowboarderzy muszą poruszać się wolno, zwłaszcza w miejscach załamania stromego stoku, na zakończeniu trasy oraz w okolicach wyciągów.

Reguła 3

Narciarstwo i snowboarding są sportami wolności ruchu, w których każdy uczestnik może poruszać się gdzie chce i w sposób jaki chce, o ile stosuje się do reguł uprawiania tych sportów i dostosuje jazdę na nartach i snowboardzie do swoich umiejętności oraz do warunków panujących na stoku.

Narciarz lub snowboarder znajdujący się „przed” posiada pierwszeństwo. Narciarz lub snowboarder jadący za innym (narciarzem lub snowboarderem) w tym samym kierunku musi zachować odpowiednią odległość pomiędzy nim samym, a innym narciarzem lub snowboarderem tak, aby pozostawić jadącemu poniżej narciarzowi czy snowboarderowi wystarczająco dużo miejsca na swobodne wykonanie wszystkich swoich ruchów.

Reguła 4

Wyprzedzający narciarz lub snowboarder ponosi całkowitą odpowiedzialność za zakończenie tego manewru w taki sposób, aby nie spowodować utrudnień wyprzedzanemu narciarzowi lub snowboarderowi. Odpowiedzialność ta spoczywa na nim do chwili ukończenia przez niego manewru wyprzedzania. Zasada ta odnosi się także do omijania stojących na stoku.

Reguła 5

Doświadczenie dowodzi, że włączenie się w ruch nowego uczestnika lub ponowne ruszanie po zatrzymaniu się jest przyczyną wypadków. Podstawowym nakazem bezpieczeństwa jest upewnienie się, czy włączenie się narciarza lub snowboardera nie spowoduje utrudnienia dla siebie lub innych.

Jeżeli narciarz lub snowboarder ponownie włączył się do ruchu – nawet wolno – korzysta on z pierwszeństwa przyznanego w regule 3 przed szybszymi narciarzami i snowboarderami nadjeżdżającymi z góry lub z tyłu.

Wprowadzenie nart carvingowych oraz snowboardów umożliwia ich użytkownikom jazdę na krawędziach i skręcanie w górę stoku. Ten, kto wykonuje manewr pod prąd głównego nurtu ruchu w dół, musi tak się zachowywać, aby nie stwarzać zagrożenia dla siebie i innych.

Reguła 6

Z wyjątkiem szerokich stoków zatrzymywanie się musi następować na skraju trasy. Nikt nie może zatrzymywać się w miejscach wąskich lub niewidocznych dla jadących z góry.

Reguła 7

Poruszanie się w przeciwnym kierunku stwarza nieoczekiwane zagrożenie dla poruszających się w dół narciarzy i snowboarderów.

Ślady butów wyciśnięte w śniegu mogą spowodować zagrożenie dla narciarzy i snowboarderów.

Reguła 8

Trasy narciarskie oznaczone są w zależności od stopnia ich trudności kolorami (od najtrudniejszych do najłatwiejszych): czarnym, czerwonym, niebieskim lub zielonym. Narciarz lub snowboarder posiada swobodę wyboru trasy.

Trasy są również oznakowane innymi znakami pokazującymi kierunek lub ostrzegającymi przed niebezpieczeństwem lub zakończeniem trasy. Uczestnik ruchu ma obowiązek stosować się do znaków, np. znaku kończącego trasę lub sygnalizujące niebezpieczeństwo. Uczestnik ruchu narciarskiego powinien zdawać sobie sprawę z tego, że znaki umieszczono dla jego własnego dobra.

Reguła 9

Kardynalną zasadą obowiązującą wszystkich sportowców jest to, że uprawiający sport mają obowiązek nieść pomoc poszkodowanemu niezależnie od istnienia prawnego obowiązku. Natychmiast należy udzielić pierwszej pomocy, zawiadomić właściwe służby, a miejsce wypadku należy niezwłocznie oznakować w celu ostrzeżenia innych narciarzy i snowboarderów.

FIS wyraża nadzieję, że zachowanie polegające na uderzeniu w innego uczestnika ruchu i ucieczce z miejsca zdarzenia pociągnie za sobą taką samą odpowiedzialność karną jak wykroczenie drogowe oraz, że zostaną nałożone jednakowe kary przez wszystkie państwa, w których jeszcze nie obowiązuje takie ustawodawstwo.

Reguła 10

Świadkowie mają ogromne znaczenie dla sporządzenia pełnego i właściwego raportu ze zdarzenia i w związku z tym każdy, kto był świadkiem musi czuć się zobowiązanym do udzielenia informacji.

Raporty służb ratunkowych i policji oraz zdjęcia stanowić będą istotną pomoc w ustaleniu odpowiedzialności cywilnej i kryminalnej.

Źródło snit.pl

Dofinansowanie_logotypy

”Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja pn. „Założenie wyciągu narciarskiego w Świeradowie-Zdroju” mająca na celu
założenie nowej firmy na obszarze LGD Partnerstwo Izerskie w formie stacji narciarskiej, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER Poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Copyright 2019 by Anna-Ski.pl | Polityka prywatności

Projekt professionalsem.pl